متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط کیفیت محصول شیلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان در گلپایگان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف متغیرها و واژه­های کلیدی

1-6-1.تعاریف نظری

1-6-1-1.مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت سیستمی می باشد جهت تعیین خط مشی و اهداف وروشهای دستیابی به آن هدف جهت هدایت وکنترل سازمان از نظر کیفیت. در واقع می توان گفت با مدیریت سیستماتیک کیفیت در یک سازمان می توانیم به بهبود کیفیت برسیم واین یعنی سیستم مدیریت کیفیت(مکوندی ،1382).

1-6-1-2. رضایتمندی مشتریان

احساس مثبتی می باشد که در اثر برآورده شدن خواسته­ها و انتظارات مشتریان در آنها ایجاد می­گردد(عالی، 1382).

1-6-2 . تعاریف عملیاتی

در این پژوهش برای اندازه گیری متغیرهای مستقل و وابسته از پرسشنامه 33 سوالی  با گویه های مشخص که هرکدام رضایت مشتریان را از قابلیت دوام محصول ، قابلیت اطمینان ناشی از محصول ( ایمنی ) ، زیبایی محصول ، ویژگی های محصول ، انطباق با استاندارد های محصول ، عملکرد محصول ، کیفیت ادراکی محصول و قابلیت تغییر پذیری محصولات گروه صنعتی پیروی را م یسنجد ، بهره گیری می گردد .

 

 

 

 

 

1-7.مدل مفهومی

مدل مفهومی پژوهش:                            

یک مدل ، دستگاهی می باشد متشکل از مفاهیم ، فرضیه ها و شاخص ها که کار انتخاب و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه را تسهیل می کند . در واقع یک مدل ، مجسم کننده جنبه هایی از دنیای واقعی می باشد که با مسئله تحت مطالعه ارتباط دارند . ارتباط عمده را در میان جنبه های مزبور روشن می کند و بعد از آزمایش و آزمون ، درک بهتری را از بعضی از قسمت های دنیای واقعی حاصل می کند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- 4- 1. هدف اصلی

تعیین ارتباط کیفیت محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

1- 4- 2. اهداف فرعی

1 –  تعیین ارتباط بین قابلیت دوام محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

2- تعیین ارتباط  بین قابلیت اطمینان ناشی از محصول ( ایمنی) شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

3-تعیین ارتباط بین زیبایی محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان ارتباط

4-  تعیین ارتباط بین ویژگی های محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

5- تعیین ارتباط بین انطباق با استانداردهای محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

6-  تعیین ارتباط بین عملکرد محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

7-تعیین ارتباط  بین کیفیت ادراکی محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

8- تعیین ارتباط بین قابلیت تغییرپذیری محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط کیفیت محصول شیلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان در گلپایگان  با فرمت ورد