متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط کیفیت محصول شیلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان در گلپایگان

قسمتی از متن پایان نامه :

فصل دوم:مطالعات نظری

2-1. مقدمه

درسالهای اخیرکه به علت پیشرفت علم امکان تولیدانبوه کالاها،افزایش عرضه نسبت به تقاضا رابه دنبال داشته می باشد،شرکتها دربازاررقابتی چاره ای جزجلب رضایت مشتری را ندارند.علاوه براین فضای انحصاری گذشته درتولیدوخدمات شکسته شده می باشد . طوری که درفعالیتهای اقتصادی جهان یکی ازاصول کسب وکار،کسب رضایت مشتری می باشد وعدم در نظر داشتن این اصل منجربه نارضایتی مشتری شده که تداوم این عدم رضایت به کاهش تولیدودرنهایت به قطع فعالیت سازمان می انجامد.کارمرمعتقداست موفقیت شرکت ورضایتمندی مشتری دومفهومی هستند که خیلی به هم نزدیک اندواگر رضایتمندی مشتری یکی ازعوامل موفقیت می باشد پس می توانداستنتاج کردکه به منظورکسب موفقیت ، شرکت بتید مشتریان راضی داشته باشد.انتظارات ،نیازها وخواسته های درحال تغییر،دلالت براین موضوع داردکه ارزیابی رضایت مندی مشتری به صورت مداوم بسیارضروری می باشد(دهقان،1390) .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

توپرمعتقداست : «رضایت مندی مشتری بستگی به کسب وکاروشرایط بازارشرکت نداردبه توانایی انجام یا ارائه سطح کیفیت مورد انتظاروتعریف شده وابسته می باشد » . به همین علت ارتباط با مشتری درتمام برنامه های بازاریابی عرضه کنندگان کالا وخدمات قرار دارد.نکته مهم دراین فراینداین می باشد که درصورت نارضایتی مشتری ، ازخریدمجدد روی برگردانیده ،برنامه تولیدمختل می گرددودرآمدوسودسازمان کاهش می یابد.مشتری ناراضی درانتقال احساس وتجربه خودبه دیگران موفق تر می باشد .ازاین رو جلب رضایت مشتری ازاهمیت ویژه ای برخورداراست(جانعلی زاده قزوینی،1392) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- 4- 1. هدف اصلی

تعیین ارتباط کیفیت محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

1- 4- 2. اهداف فرعی

1 –  تعیین ارتباط بین قابلیت دوام محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

2- تعیین ارتباط  بین قابلیت اطمینان ناشی از محصول ( ایمنی) شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

3-تعیین ارتباط بین زیبایی محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان ارتباط

4-  تعیین ارتباط بین ویژگی های محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

5- تعیین ارتباط بین انطباق با استانداردهای محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

6-  تعیین ارتباط بین عملکرد محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

7-تعیین ارتباط  بین کیفیت ادراکی محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

8- تعیین ارتباط بین قابلیت تغییرپذیری محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط کیفیت محصول شیلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان در گلپایگان  با فرمت ورد